Podmínky členství - Obchodní podmínky 

Váš úspěch je pro nás motivací

 

Podmínky členství - Obchodní podmínky

1. Členem klubu se stává fyzická osoba nebo právnická osoba dnem podepsání Přihlášky za člena klubu/poradce projektu Klubu Global 3000 a zaplacením startovacího balíčku.
2. Člen klubu má právo nakupovat v autorizovaných skladech pod svým PIN číslem, které mu bylo přiděleno.
3. Člen klubu se stává poradcem, nakupuje-li zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo tvoří-li síť. V tomto případě je povinen na vlastní zodpovědnost dodržovat právní předpisy související s podnikáním na území svého trvalého bydliště či sídla své firmy. Poradce veškerou činnost vykonává svým jménem a na vlastní účet.
4. Poradce má právo rozšiřovat distributorskou síť a stávat se sponzorem nových členů.
5. Prodej všech produktů probíhá výhradně v přímém prodeji distribuční sítí nebo formou nákupů v autorizovaných skladech pro členy Klubu GLOBAL 3000, vždy mimo maloobchody, velkoobchody, trhy, veletrhy atd.
6. Pro prodej produktů a akviziční činnost je poradce povinen používat pouze oficiální podklady a materiály schválené firmou. Používání vlastních podkladů podléhá písemnému schválení firmy.
7. Poradce je povinen informovat konečného zákazníka o prodávaném zboží, o způsobu jeho použití a zajistit mu kvalitní servis.
8. Poradce má možnost inzerovat pouze vlastním jménem a vystupovat jako samostatný podnikatel, nikoliv jako zaměstnanec firmy provozovatele Klubu GLOBAL 3000 nebo její zplnomocněný zástupce.
9. Členu klubu/poradci je povolené prodávat produkty a vykonávat úkony i pro jiné subjekty, v tomto případe se však zavazuje, že nebude výkony jiných podniků prodávat nebo zprostředkovávat jiným členům klubu/poradcům sítě Klubu GLOBAL 3000 s výjimkou členů, které osobně do Klubu GLOBAL 3000 získal (nebo kterým je sponzorem).
10. Nedílnou součástí obchodních podmínek se stávají veškeré informace v materiálech vydávaných organizátorem projektu Klubu GLOBAL 3000 (ceníky, časopisy, katalogy, atd.). Člen klubu/poradce je povinen řídit se veškerými těmito informacemi.
11. Člen klubu/poradce bere na vědomí, že veškeré informace a kontakty (další členové Klubu, dodavatelé atd.) spolupracující na projektu Klubu GLOBAL 3000 jsou považovány za obchodní tajemství a jejich případné využití mimo projekt Klubu GLOBAL 3000 bude považováno za porušení obchodních podmínek.
12. Členství v Klubu Global 3000 se uzavírá na dobu neurčitou.
13. Obě strany mohou členství/poradenství kdykoli ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí (např. z důvodu porušení obchodních podmínek). Členství/poradenství může být zrušeno i z důvodu špatného výkonu člena klubu/poradce (např. žádný nákup během minimálně 3 let).
14. Uzavření nového členství/poradenství je možné po uplynutí karenční doby 1 měsíce ode dne, kdy původní členství/poradenství zaniklo.
15. Přihláška za člena klubu/poradce je vyhotovena v dvojím provedení. Originál náleží organizátorovi projektu Klubu GLOBAL 3000, kopie je pro nového člena.
16. Licence a slevová karta jsou nepřenosné a platí pouze pro žadatele uvedeného v přihlášce, jakékoliv převádění práv, doplňování nebo změny podléhají souhlasu organizátora projektu Klub GLOBAL 3000.
17. Poradce je odměňován na základě marketingového plánu organizátora projektu Klub GLOBAL 3000, který je součástí startovacího balíčku, a je plné zodpovědný za zdaňování svých příjmů.
18. Člen klubu/poradce svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami projektu Klub GLOBAL 3000, výhodami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství/aktivního poradenství.